Какво трябва да направи лидерът, за да накара хората да го следват?

Какво трябва да направи лидерът, за да го следватПърво, лидерът не трябва да води екипа си към коварни ситуации, от които няма измъкване. Второ, той трябва да разбере какви са нуждите на хората и да допринесе за удовлетворяването им. Защото гладуващата армия не може да води битка. А разочарованите служители не са конкурентоспособни.

В кои ситуации служителите остават разочаровани? Ще разкажа един пример от практиката на мениджърите в България.

На служител се поставя задача да напише политика по обслужване на клиентите на компанията. Съществува стара версия на този документ, която му е предоставена и трябва да послужи за основа при създаването на новата такава. Служителят я разглежда подробно и вижда, че не е адекватна, след което осъзнава, че ако новата политика по обслужване на клиенти се базира на старата, то тя също не би била приложима. Той отива при прекия си ръководител да обсъди впечатленията си и да изрази своите съпротиви относно създаването на друг такъв неподходящ документ. След като го изслушва, прекият му ръководител му казва “Щом като не искаш да изпълниш задачата, за мен остава само едно нещо – да ти посоча вратата.” Служителят обяснява “Аз, като професионалист, не бих искал да разхищавам време и ресурси за създаването на друг такъв безполезен документ. Впоследствие ще трябва отново аз да го преработвам.” Прекият му ръководител отвръща “Вече видях какъв професионалист си.” Служителят казва “Г-н Георгиев*, не бих искал да чувам такива иронични забележки, отправени с лека ръка към собствената ми личност и работата, която върша в тази фирма. Затова, ако продължавате да се изразявате по такъв начин, ще напусна кабинета ви. Не съм длъжен да слушам такива реплики.” И тогава лидерът с гордост заявява “Ако излезеш от кабинета ми повече няма да стъпиш обратно в тази фирма.” Този подход какъв е според вас? Мениджърски? Лидерски? Ако вие сте подчиненият в тази ситуация, как бихте възприели отношението на прекия си ръководител? Какво би било поведението ви в бъдеще, когато се налага да допринасяте по всякакъв начин за просперитета на фирмата?

Мога да разкажа много други примери за “лидерски стил” от бизнеса в България. Някъде четох, че служителите напускат хората, е не компаниите. И това според мен е изключително важна поука за всеки мениджър.

Историите на г-н Иванов (Щурмовакът) и г-н Стоянов (Мълчаливият воин) от първата част на статията не са чак толкова уникални. Техният успех се дължи на висшите мениджъри, които умело ръководят своите компании и на оперативните мениджъри и супервайзори, които не се примиряват със статуквото и неизменно се опитват да подобрят качеството на предлаганите продукти (услуги) и работните процеси. Ала приносът на г-н Иванов и г-н Стоянов представлява нещо повече от свършената работа, срещу която двамата са получили своите надници. Те неимоверно са увеличили конкурентоспособността на своите компании на пазара. Следователно подходящото определение за лидер би било следното:

Лидерите на екипи добавят стойност, като използват наличните ресурси в организацията, за да постигнат резултати, надминаващи очакванията на всички. Добавената стойност се проявява в следните направления:

 1. Управлението на собствената личност и останалите;
 2. Осъзнаването на ситуацията и избор на начин за действие;
 3. Фокусирането върху задачите и интеграцията в екипа;
 4. Иновациите;

Лидерите на екипи не са индивиди със свръхестествени възможности и гениални умове. Днешните лидери успяват като:

 1. Вършат работата си изключително компетентно и са високо продуктивни;
 2. Съумяват да накарат хората, с които взаимодействат, да положат старание и усилия, за да подобрят максимално своето представяне в работата.

Казаното до тук се отнася по-скоро за оперативните мениджъри и супервайзори, които всеки ден се намират на “фронтовата линия”, а не за изпълнителните директори, които не се откъсват от махагоновите си бюра.

Какво вършат лидерите на екипи?

Лидерите на екипи се представят на много високо ниво. Освен това успяват да накарат и другите хора, с които взаимодействат, да свършат своите задачи също толкова качествено.

Как постигат това?

 • Като зареждат с енергия. Когато поставят задачи на хората, те успяват да ги мотивират, вдъхновят и окуражат. Те могат да бъдат тихи и непридирчиви натури. Или пък да не се спират на едно място и да ви говорят безцеремонно в лицето. Без значение каква е личността им, успешните лидери са активни, предизвикват позитивна промяна и не се примиряват само да наблюдават отстрани. Те избягват негативните изказвания и не се включват в “лова на вещици” по време на оперативките, изтъквайки причините, поради които един екип не е стигнал от точка “А” до точка “Б”. Вместо това тръгват на път заедно със затруднения екип, окуражават членовете му и заедно с всички намират решение на проблемите.
 • Като прилагат увличащ стил, ангажират другите и им дават пълномощия. Без да се държат натрапчиво, те се разхождат навсякъде, като побутват останалите, съдействат, помагат и задават въпроси. Споделят информацията, която имат, оптимизират работните процеси и стартират нови проекти. Добрите лидери знаят, че въвличането на другите в работата не е абстрактно понятие. Това е нещо, което се прави ежедневно и непрекъснато се усъвършенства. Лидерите не само въвличат останалите, но и споделят с тях своята власт, влияние и всички други ресурси. И тук се появява страшната дума – те упълномощават другите да свършат бързо, качествено и с желание своята работа. С предоставянето на пълномощия те поемат известен риск, но така мотивират екипа си още повече и подобряват представянето му.
 • Като допринасят за развитието на компанията и осъществяването на промените в нея. Лидерите напътстват останалите и им помагат да проучат алтернативите. В днешната динамична обстановка това умение е изключително важно за оцеляването на пазара. Ала то провокира страха към неизвестното. Съпротивата е естествената реакция на хората към промяната. Лидерите ясно разбират това. И вместо да се конфронтират с хората, те планират и ги въвличат в работата, обяснявайки им ясно какво ще се случи. Най-важното е, че помагат на служителите реалистично да оценят каква ще е ползата от промяната за тях самите. Ако страхът от неизвестното е болестта, то комуникацията е лекарството за нея.
 • Като убеждават и упорстват. Добрите лидери забелязват пречките и ги отстраняват, за да осигурят възможност на екипа да си върши гладко работата. Вместо да съзерцават как хората им се спъват в препятствията, те разчистват пътя, като привличат на своя страна онези индивиди, които им се противопоставят.

Лидерите на екипи допринасят за осъзнаването на ситуацията и избора на начин за действие. Организациите успяват, когато хората са наясно с проблемите и възможностите за тяхното отстраняване. Това звучи елементарно, но съществуват много компании, където липсва осъзнаване и служителите работят по инерция. Добрите лидери на екипи са хора на действието, но те изискват да има разбиране на ситуацията и избор на начин за действие.

Как лидерите допринасят за осъзнаването на ситуацията и избора на начин за действие?

 • Като поглеждат отвъд очевидните неща. Човешкото общество не е мравуняк, където инстинктът е най-добрата защита срещу унищожението. Хората трябва да премислят ситуацията. Лидерите на екипи ценят добрата информираност и избора на подходящото действие сред всички възможни алтернативи. Лидерите прекарват известно време на фронта сред своите хора, обмислят кои са най-подходящите въпроси, които трябва да зададат, анализират ситуацията и най-вече въвличат хората в реализирането на плановете. Често пъти те търсят информация неформално, разчитайки на членовете на екипа с най-голям опит.
 • Като очертават перспективата. Ако лидерът не опише общата картина пред екипа, включваща визията и стратегическите цели, то хората са обречени. Необходимо е лидерът да насърчава цялостния поглед към ситуацията, за да се избере начин на действие. Лидерите на екипи събират голямо количество първоначална и текуща информация. Това помага на членовете на екипа не само да разберат процесите, в които участват, но и да избегнат неясните миражи. Лидерите имат склонността да задават много въпроси с “Какво…, ако…?”, за да се избегнат нежеланите последствия.
 • Като обучават другите в йерархията. Съществуват лидери, на които им идва отвътре да бъдат учители. Те подчертават необходимостта от разбиране на ситуацията и наличните възможности и помагат на останалите да проучат и оценят съответните начини за действие. Те не само разследват и вземат необходимите мерки, но и предизвикват другите около тях да помислят какво се случва и защо. Тази откритост към ученето обяснява едно от най-великите неща в добрите лидери – те ориентират останалите към знанието и вдъхват у тях стремежа към събиране на информация.

Лидерите насочват вниманието на хората към непосредствената цел или задача и помагат на отделните членове на екипа да се “впишат в програмата”. Ако върху нито едното от тези неща не се влияе, се срещат често два случая – “спагети мацаница” и “препикаване на територията”. В първия случай компаниите се занимават с безполезни дейности и проекти, повечето от които не биха допринесли за крайния им успех. Сякаш лидерите не знаят какво да направят и поради това хвърлят една чиния със спагети към стената, за да видят какво ще остане залепено върху нея. Във втория случай компаниите откриват топлата вода отново и отново, понеже някой (мениджър) е решил да не допуска друг (мениджър) в своята територия.

Как лидерите на екипи фокусират вниманието на хората върху задачите и улесняват интеграцията им?

 • Като канализират енергията върху печелившите възможности. Печелившите възможности нямат нищо общо с малките географски карти, върху които е отбелязано с кръстче къде е скрито съкровището. Защото пътеката, водеща към съкровището, може да се разклони в десетина други направления. Ефективните лидери помагат на членовете на екипа да изберат правилния път и да набележат приоритетите. Заедно с тях те фокусират усилията си върху обещаващите възможности.
 • Като насърчават изпълнението на задачите заедно с останалите от компанията. Повечето от нас живеят във “функционални сандъци”, наречени маркетингов отдел, отдел човешки ресурси, IT отдел и т.н. В тези сандъци ние сме разделени на малки групи, които се трудят върху отделните задачи, чието изпълнение е необходимо за успеха на компанията. От тази тясна перспектива ние рядко забелязваме огромния слон, поверен на нашите грижи. Ефективните лидери разчупват сандъците и разширяват кръгозора на управляваните от тях хора, създавайки чувството за обща съдба с другите екипи.
 • Като създават дух на сътрудничество. Да се създадат връзки между отделите не е достатъчно. Лидерите трябва да генерират атмосфера на сътрудничество. Това не е лесна задача. В много компании настъпват сериозни провали, защото хората просто не могат да си сътрудничат. За това има много причини. Някои служители не виждат необходимост от сътрудничество и никога не полагат старание, за да развият съответните умения за това. Други се страхуват да гласуват доверие на съседния отдел. Много отдели изолират останалите до момента, в който вече е прекалено късно за сътрудничество. Какво е решението в такава ситуация? Добрите лидери на екипи въздействат върху онези хора, които имат достъп до необходимите ресурси, необходими за изпълнението на поставените задачи пред техния екип. Здравомислещите лидери никога не изгарят мостовете към другите, независимо от провокацията. Защото бъдещото сътрудничество е прекалено важно, за да бъде захвърлено на вятъра под въздействието на емоциите.

Лидерите на екипи стимулират иновациите. Добрите лидери правят подобрения в работата малко по малко, докато не обхванат цялата компания.

Как лидерите стимулират иновациите?

 • Като подкрепят креативността. Лидерите насърчават членовете на екипа да инвестират времето, таланта и ресурсите си за развитие на своята креативност. Но тук не става дума за създаването на иновативен продукт или за съдействие при осъществяването на шумните рекламни кампании. Трябва да се цени творческия подход към текущите проблеми или някакъв нов трик, който води до по-голяма ефективност в работата.
 • Като поемат инициатива. Добрите лидери на екипи на всички нива в компанията поемат инициатива. Възможностите за подобряване на работните процеси трябва бързо да се забелязват. След това лидерите трябва да изработят план за внедряване на подобренията и да въвлекат останалите за реализирането му. По отношение на поемането на инициатива много лидери изповядват мотото “По-добре да моля за прошка, отколкото за позволение” и това ги прави още по-успешни като ръководители.
 • Като избягват негативизма. Лидерите акцентират върху позитивното и насърчават създаването на работна среда, в която хората работят с удоволствие. Служителите, които се трудят под постоянната заплаха от санкции и наказания, почти през цялото време се оплакват от съдбата си или се опитват да си го “върнат”. Те не се стремят към високо качество в работата или в обслужването на клиентите.
 • Като никога не остават удовлетворени. Истинското управление на екип предполага наличието на стремеж към постоянно усъвършенстване. Добрият лидер никога няма да допусне, че съществуващите структури и процеси са достатъчно ефективни, а резултатите – достатъчно високи. Това не би трябвало да е изненада за вас. Най-добрата стратегия на лидера е да промени отвътре екипа малко по малко, ден след ден, за да го направи по-ефективен.

В тази статия разгледахме какво представлява лидерството. Вие, като лидер на вашия екип, трябва да намерите пътя между старите и новите концепции за управление, за да откриете кое дава резултати във вашия екип. Защото това, което работи при вашия екип, е сърцето и душата на ефективното ръководене на екипа.

Част първа: Лидер, мениджър или нещо между двете
Част втора: Проблеми с лидерството
Част трета: Какво трябва да направи лидерът, за да накара хората да го следват?

* фамилното име е избрано случайно.

По материали от книгата “Why Teams Don’t Work” Harvey Robbins & Michael Finley, 1995
Снимка: sxc.hu

 

Други статии от поредицата “Висшият пилотаж в управлението на екипа“:

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 4.75 / гласували: 4)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл