Какво е дизайн на обучението?

Дизайнът на обучението е процес на разработване на система, в която да бъдат организирани структурните елементи. Той включва последователно обръщане на внимание на отделните етапи и съставни компоненти на създаването на едно ефективно обучение, което да удовлетворява нуждите на участниците в него.

Дизайнът може да бъде разгледан като серия от последователни стъпки. По време на всяка от тях фокусът ни е върху различен ключов момент.

Ако приемем, че в едно обучение съществуват 3 елемента, без които обучението не би могло да се случи – това са темата, обучаваният и обучаващият. Дизайнът има за задача да подготви по оптимален начин съдържанието или темата, да се запознае в дълбочина с особеностите на обучаваните и да създаде насоки, които да подпомогнат преподавателя да създаде подходящи за тази аудитория условия за усвояване на знанията и уменията.

Етапи

Както стана дума, разработването на дизайна на обучението е стъпков процес. Сега ще се спрем на всяка от стъпките по отделно.

instructionaldesign-stages

Анализ

По време на анализа се определя какво ще бъде научено. На този етап се събира информация за участниците. Прави се оценка на нуждите от обучение. Тя може да бъде проведена под формата на анкета, която обучаваните да попълнят. Могат да бъдат осъществени срещи, по време на които да се интервюират участниците и да се разкрият техните потребности, очаквания и нужди. На базата на събраната информация би могъл да се направи социален и психологически профил на обучаваните.

На този етап е съществено да се състави точна карта на проблемите. Нужно е те да бъдат открити и проучени кои са нещата, които затрудняват обучаваните.

Важно е да се знае и какъв предишен учебен опит имат учащите в тази област, какви знания и умения притежават.

Дизайн

Тази стъпка има за цел да отговори на въпроса “Как?”. Тук се дефинират целите на обучението и се прави план за тяхното постигане, който е и план на обучението. Набелязват ресурсите, които да бъдат използвани и източниците, от които да се черпи. Разработва се дизайн на инструмент за оценка след провеждането на обучението. Той има функцията на процедура за доказване и проверка на качеството на разработената програма.

Развитие

Развитието е самият процес на реализиране на идеите под формата на учебни материали, подробно описание на стъпките на провеждане на обучението. Би било подходящо да се изготви разчет на времето.

На този етап се подбират или разработват конкретни казуси от практиката, избират се удачни, релевантни на опита на учащите примери за илюстриране на информацията и се определят удачните начини за поднасяне на знанието.

Уместно е предварително да се избере стратегия за създаване на активна среда, която да подпомага ученето и да усилва процеса на усвояване на нови умения.

Приложение

Приложението е същинското провеждане на обучението. Това е времето, което се прекарва с учащите. Ключовото за този етап е умението да се маневрира гъвкаво и с мекота да се подменят неефективните подходи. На този етап е необходима комбинация между умение да управляваш процеса на учене и протичането на занятието и едновременно с това да даваш достатъчно простор на учащите се за импровизация, спонтанно участие и инициатива.

Определящо за ефекта от обучението е умението на обучаващия да създава активна среда и да я поддържа. В тази плоскост важно е той да има добре развити интерперсонални умения и да владее изкуството на емпатията и проявата на индивидуално отношение.

Оценяване

Оценяването е процес на описване на протичането. От една страна при него се търси мнението на участниците за съдържанието и провеждането на обучението. Това може да се случи под формата на анонимна анкета или въпросник за оценка. Подходящо е да се зададат и въпроси за препоръки по какъв начин обучението може да бъде подобрено.

Обучителят също следва да направи свой обзор на протичането на обучението. Уместно е на този етап да анализира по какъв начин са били възприети различните форми на поднасяне на информацията, както и различните техники за прилагане и практикуване на новите умения.

След като пробойните са открити, те биха могли да бъдат поправени, така че обучението да бъде по-ефективно и полезно за обучаваните. Оптимизацията може да се случи на всички нива – от подхода на обучителя, през атмосферата и начина на работа в групата до учебните материали и дори съдържанието на самото обучение.

Принципи

Разработването на дизайн на обучението следва да бъде опряно на основните принципи при работата с възрастни учащи.

  • Възрастните следват потребностите си.
  • Възрастните учат ефективно в активна среда.
  • Възрастните учат добре в групи от 12-15 души.
  • Възрастните учат добре от структурирани и нагледни материали.
  • Възрастните държат да практикуват.
  • Възрастните имат нужда да бъдат осигурени с допълнителни информационни ресурси, които да потърсят извън обучението.
  • Възрастните имат нужда от постоянна обратна връзка за тяхното изпълнение.


Дизайнът на обучението е процес, който преминава през 5 надграждащи се етапа – анализ, дизайн, развитие, провеждане и оценка и при това преминаване се придържа към 7 основни принципа за начина на учене на възрастните. Това е начинът да се създаде обучение, което да повишава компетентността на учащите и да им дава знания и умения, приложими веднага в реалността.

Снимка: flickr.com; cackhanded

Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 3.67 / гласували: 3)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл