Последен етап от модела на Жералд Гроу – самоуправляващи се обучаеми

Това е последният етап от модела за развитие на самостоятелност в ученето на Жералд Гроу. В този модел са описани четири нива, или етапа, на развитие на обучаемите – от зависими до напълно самостоятелни в процеса на учене. Моделът дава описание на обучаемите на всеки един етап, както и каква е ролята на обучителя. В последното – 4то ниво – обучаваните вече са достигнали пълна самостоятелност в ученето и учебните процеси. Те сами могат да определят целите и да си поставят нормите. Ролята на обучаващия е да делегира.

В тази част от материала ще разберете какво е нужно на обучителя, за да бъде добър водещ, когато обучаемите му са достигнали ниво на самостоятелност. Също така ще научите конкретни мотивационни стратегии, които бихте могли да прилагате на практика.

Може да намерите пълно описание на английски на следния адрес:
http://www.longleaf.net/ggrow/SSDL/SSDLIndex.html

Публикуван превод в този блог до момента:
Модел на самостоятелност в ученето
НИВО1: Мотивационни стратегии за обучаеми зависими от обучителя
НИВО 2: Обучавани – Интересуващи се
НИВО 3: Обучаеми въвлечени в учебния процес


/Превод и адаптация – Ана Вълева/

НИВО 4: Обучавани – Самоуправляващи се

Самообучаващите се си поставят сами цели и норми с или без помощта на експерти. Те използват експерти, институции и други източници, за да преследват тези цели. Да си независим не означава да си самотен. Много от независимо учащите са много контактни хора и принадлежат към клубове или други неофициални обучаващи се групи.

Обучаващите се от това ниво едновременно имат способността и искат да бъдат отговорни за обучението си, направлението си и своята продуктивност. Те упражняват своите умения в управление на времето си, управление на плановете си, поставянето на цели, самооценка, задълбочено критично мислене, събиране на информация и използването на обучителни източници.

Най-напредналите от четвърто ниво учащи се могат да учат от какъвто и да било обучител, но учащите се от това ниво най-добре процъфтяват в атмосфера на автономия. Някои учащи се стават самонасочени само в някои ситуации, други пък стават самонасочени в много по-широк аспект.

Интересното е, че обучението в четвърто ниво не може да извърши съвсем без обучаващ. Има определени умения и различни други части на познанието, които се научават най-лесно и най-добре, когато се учат под ръководството на експерт.


Обучаващ: Делегиращ

Сега процесът от концентриране върху предмета от най-първите нива на обучение до фокусиране върху обучението от четвърто ниво е напълно завършен. Ролята на обучаващия от четвърто ниво е не да преподава същността на предмета, а да възпитава у обучаваните способността да учат. Крайната цел на четвърто ниво е обучаваният да достигне до това да бъде зрял създател или оценяващ знания, или да е достигнал високо ниво на практикуване на определено умение.

По време на обучението на четвърто ниво, обучаващият може да:

 • Да се съветва с учениците да доразвият написаните критерии, оценъчните проверки, разписанието на времето и управлението на таблицата за всеки проект, който те изработят.
 • Да създават редовни срещи така, че обучаваните да могат да чертаят и да дискутират прогреса на всеки един и съответно проблемите на всеки един.
 • Да насърчават обучаваните на се сработват и да се съветват един друг, но да не изоставят отговорността.
 • Да се фокусира върху процеса да бъде продуктивен също толкова, колкото и самия продукт. Добре е да се работи върху малко по-сложни проектни извън учебната зала.
 • Да набляга върху по-дългосрочния процес в кариерата или в живота чрез нива като: студент – учащ се на занаята калфа майстор ментор.
 • Да доведе лектори, които да представят всяко ниво като пътешествие.
 • Да предлага биографии на моделите на роли.
 • Да изисква самооценка.


Има, разбира се, повече от един начин да бъдеш добър обучаващ в четвърто ниво. Има един модел, който се нарича Моментно водачество при него обучаващият се опитва да създаде обучавани, които да се управляват сами. Така се защитава намаляването на взаимодействието между обучител и обучаван. Именно при това психологическо узряване на обучаваните от четвърто ниво, инструкторът постепенно намалява и двупосочната комуникация и външната намеса. Връзката между обучител и обучаван е колегиална и със сигурност не прекомерна или напрегната. Връзката е по-силна между обучавания и света, между обучавания и задачата и дори може би между самите обучавани. Обучаващият наблюдава развитието им, за да се убеди в успеха им. Но той единствено помага на учениците да придобият уменията да бъдат самонасочени и да се наблюдават сами. Обучаващият отвиква обучавания да бъде обучаван.

Има други роли за четвърто ниво освен отдаването. Други обучители от четвърто ниво могат да вдъхновяват и да съветват. Други могат да провокират и предизвикват обучаваните, а после да отстъпват назад. Друг може да се превърне във външната професионална съвест на обучавания, насочвайки и оценявайки обучавания по възможно най-деспотичния начин, но уверявайки се, че обучавания усвоява тези функции напълно. Понякога обучаваните от четвърто ниво се нуждаят от ясните методи от първо ниво. Друг може да засажда планове, концепции или парадокси в ума на обучавания, които понякога може да изискват цял живот време, за да бъдат разгадани.

Пълно самонасочване не може да бъде постигнато в условия, обвързани с определена среда. Затова и не се изисква. По-скоро самонасочването, обучаването на възрастния доживотно тук е показано като единствен изход от официалното образование.

На ниво 4, обучаваните, може и да не се нуждаят от обучаващ въобще. Обучаващите на ниво 4 могат да поставят предизвикателство и след това да оставят обучаваните да се справят самостоятелно с него и да се наместват единствено, когато са потърсени за помощ. Като тогава те не помагат на обучавания да преодолее препятствието, а го обучават как да преодолява такива препятствия. Обучаващите на ниво 4 са супервайзъри на обучаваните в проект или теза.

Те остават достатъчно далече, за да може обучаваният да напредва самостоятелно, но едновременно с това те са винаги достъпни за консултация. Те наблюдават за да се уверят, че обучавания прогресира и използва това, което вече знае. Те винаги са готови да се намесят и да предложат промяна в посоката, да предложат умение, да помогнат да се оцени ситуация или просто да бъдат лист и химикал за обучавания. Но крайната задача на обучаващия на ниво 4 е да стане излишен.Ниво 4: мотивационни стратегии

Общоприето допускане:

Обучаваните са отговорни са своята собствена мотивация и използват своите възможности за разрешаване на проблеми. Тази независимост може да бъде специфична за различните задачи.

Тъй като учениците от това ниво имат висока степен на самомотивация, обучаващите използват по-малко мотивационни стратегии при тях. и тези, които са отбелязани тук са много по-рисковани от тези в предишните нива. Разделенията по-долу следват Келлер. Следващите предложения могат да бъдат приети само, ако обучаващите се са завършили студенти. Но те могат да бъдат адаптирани за всяка възраст. Помнете, че тези стратегии се използват от обучители, но повече обучаващи се от четвърто ниво действат без обучители.

Начини за привличане на вниманието:

 • Започнете дискусията или самоуправляващото се обучение, като поставите въпроси, които нямат просто разрешение.
 • Като въведение в дискусията представете два равнопоставени и правдоподобни факта или принципа, като само единия може да бъде верен.
 • Бъдете лист и химикалка за идеите на обучаваните.
 • Запознайте обучаваните с нови източници на информация.
 • Свържете обучаваните с други обучаващи се по темата.
 • Прегледайте внимателно плана за изпълнение на проекта, по който работят обучаваните.
 • Наблюдавайте и не пропускайте да отпразнувате всяко значително събитие от изпълнението по проекта.
 • Предложете на участниците допълнителни материали, книги, теми и др. И дайте възможност на участниците, които са приели вашите предложения да покажат какво допълнително са научили.
 • Стратегии за уместност
 • Очаквайте от учениците да проявят инициатива и самостоятелно да представят, това което вече са научили и следете, за да се уверите, че те правилно са разбрали всичко.
 • Оставете учениците сами да си поставят краткосрочни и дългосрочни цели и само проверете те дали са подходящи.
 • Позволете на учениците сами да си съставят план за това как ще приключат даден проект или задача, като обучителят е в ролята на консултант.
 • Изпращайте на обучаваните препечатки от важни статии.
 • Споделяйте за нови приложения и нововъведения в дадената област.
 • Дайте възможност на напредналите ученици да помагат на начинаещите.

Стратегии за самоувереност

 • Предавайте и изказвайте комплименти, които сте чули.
 • Предоставяйте предложения за подобряването на работата на учениците.
 • Очаквайте от учениците сами да следят за техния прогрес, сами да се справят с трудностите и да се обръщат към вас само в краен случай. Но продължавайте да ги наблюдавате, за да сте сигурни в напредъка им и за да можете да дискутирате процеса през който преминават като самоуправляващи се учещи.
 • Оставете учениците да се справят самостоятелно с трудностите около проекта, по който работят. На края ги помолете да споделят за трудностите които са срещнали и как са ги преодолели.
 • Покажете, че очаквате от учениците сами да се възнаграждават от постигането на целите си.
 • Като обучител, давайте малко насоки или изобщо никакви, но следете за това, дали учениците са разбрали това което е необходимо. Определете заданието адекватно, като сте уверени, че притежават нужните умения за да го завършат.
 • Искайте съвет от някой обучаващ се в област в която той е добре запознат
 • Дискутирайте с обучаваните основните нерешени въпроси и проблеми в съответната област.

Стратегии за удовлетворение

 • Чувствайте се комфортно и уверени, като знаете че обучаваните се стремят да се представят добре, мислят за успех, и ще се чувстват зле ако се провалят.
 • Давайте по на рядко обратна връзка предимно при завършването на дадена задача. Не преставайте да следите прогреса на обучаваните и след това. Когато сметнете за нужно, запознайте обучаваните с процеса учене. Изисквайте самооценката на обучаваните по време на изпълнението на проект и когато го завършат.
 • Отдавайте пълното си внимание, без да се разсейвате, на обучаван, който е дошъл при вас да обсъдите нещо.
 • Споделяте ваши собствени идеи върху които работите със обучаваните.
 • Предлагайте теми, по които обучавания може да напише и публикува материя.
 • Помолете обучаван да ви съдейства в подготвянето на статия.
 • Работете в сътрудничество с по-млади колеги и завършили ученици върху книги и статии.
 • Организирайте неформално събирания, където да се споделят проучвания, доклади и чернови на публикации.
 • Споделете успешни материали и събития от курса със участници от други курсове и факултети.
 • Изнамерете допълнителни материали заедно с останалите инструктори
 • Искайте доброволно да бъдете ментор.
 • Абонирайте се за списания и журнали от вашата област.
 • Събирайте награди и признания от училище или професионална дейност.
Харесва ли ви тази статия?
СтаваЗадоволителноСредноХаресва миСупер е (Рейтинг: 5.00 / гласували: 1)
Loading ... Loading ...
| | Още...
Ключови думи: , , , , , , , , ,

Ако намирате тази статия за интересна или темите в блога съвпадат с вашите интереси, абонирайте се за новите публикации чрез RSS feed или по E-мейл